به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در اصلاحیه ای افزایش سرمایه پیشنهادی را به مبلغ ٩۶ میلیارد تومان تغییر داد. به این ترتیب افزایش سرمایه این شرکت به ١١٠٠ درصد تغییر نمود.