به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت باما در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣۵١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۴٢ درصد رشد داشته است.