به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت تامین ماسه ریخته گری در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ١٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است.