به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در خصوص فروش سهام در ماه های تیر و مرداد و کسب سود ٨٣ میلیارد تومانی از این محل شفاف سازی نمود.