به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین در ٧ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ۵۶٢ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.