به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی آما در گروه شرکت ها و موسسات دانش بنیان (تولیدی نوع ٢) قرار گرفت.