به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین اعلام نمود در مزایده واگذاری ١٠٠ درصد سهام شرکت ماشین سازی پارس به صورت نقدی وبا قیمت ۴.٠۵٠.١٣٣ میلیون ریال شرکت نموده و طبق اعلام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (مزایده گذار) شرکت تاپیکو برنده مزایده گردیده است. خاطر نشان می سازد شرکت ماشین سازی پارس در حوزه پیمانکاری صنایع نفت و گاز فعالیت نموده و صورتهای مالی سال مالی ٩٧ آن در فایل پیوست قابل دسترسی می باشد.