به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کاغذ پارس در ۶ ماهه منتهی به اردیبهشت ٩٩ سود ناخالصی معادل ٧۵ میلیارد تومان شناسایی نمود و سود خالص این شرکت نیر ۴٣ میلیارد تومان و به ازای هر سهم ١٨٣ ریال گزارش شد.درآمد سرمایه گذاری های چکاپا در مدت یاد شده با رشد چشمگیری مواجه بود. گفتنی است سود تلفیقی محقق شده در این دوره به ازای هر سهم١٧۶ ریال بود.