به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس و بازرس قانونی بیمه آسیا افزایش سرمایه ١٠٠۵ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تایید نمود.