متوسط نرخ فروش شمش در مرداد (منتهی به ٢١ ماه) به ٣٩۵,٣٠٣ ریال رسیده است که نسبت به تیرماه افزایش ٣٢ درصد را نشان می دهد. برای بیلت نیز با ٧ درصد...