به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ١٠ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان به حدود ١۴٩ میلیارد تومان رسید که حدود ١٩ میلیارد تومان در تیر ماه تحقق یافته است.