به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت آسیا سیر ارس در ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٨۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢۵ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.