به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت حمل و نقل توکا به حدود ۵٢ میلیارد تومان رسید که حدود ١٨ میلیارد تومان در تیر ماه تحقق یافته است.