به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت توکا ریل در ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٢۶۵ میلیارد تومان می باشد که حدود ۶٣ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.