به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٢٣٣ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۵۵ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.