به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت ریل پرداز سیر به حدود ٩٧ میلیارد تومان رسید که حدود ٣٢ میلیارد تومان در تیر ماه تحقق یافته است.