به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت ریل سیر کوثر در ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ١ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.