به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٧٢ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۵٨ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.