به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت سهامداران خود را برای حضور در مجمع دعوت کردند.