به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مبین وان کیش از فروردین تا پایان تیر ماه سال ١٣٩٩ موفق به کسب ۴٩ میلیارد تومان درآمد حاصل از ارائه خدمات خود شد.