به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اعلام نمود در تاریخ ٢٢ مرداد ماه تعداد یک میلیون سهام شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی عام) با نماد غبهار به ارزش خالص ۴٠،٨٩۵ میلیون ریال و به بهای تمام شده ١،۵٠٠ میلیون ریال به فروش رسید.