به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس و بازرس قانونی گزارش افزایش سرمایه ۴٩ درصدی شرکت پالایش نفت اصفهان از محل سود انباشته ،اندوخته طرح و توسعه را مورد تایید قرار داد.