به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران ترانسفو اعلام نمود به جهت عدم حصول نتیجه مورد نظر در راستای حصول منافع حداکثری شرکت توجهاً به ارزش کارشناسی و قیمتهای پیشنهادی، مقرر گردید مزایده فروش ویلاهای سرخ رود مجددا برگزار شود.