به گزارش بورس ٢۴، زمان پیش گشایش جلسه معاملات بورس در صنایع ، فلزات اساسی ، شرکت های چند رشته ای صنعتی و آورده های نفتی ، کک سوخت و هسته ای ، به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی از ساعت ١٢ الی ١٢:١۵ و زمان انجام معاملات از ساعت ١٢:١۵ الی ١۵:١۵ می باشد.پیش گشایش در بقیه صنایع از ساعت ٨:٣٠ الی ٨:۴۵ و زمان انجام معاملات از ساعت ٨:۴۵ الی ١١:۴۵ می باشد .این تغییرات از تاریخ ٢٧ مرداد اجرا خواهد شد.