به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش شرکت گروه تولیدی مهرام در ۴ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ٢٠٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ۵۵ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.