به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعت غذایی کورش با شروع آپلود گزارشات خود در کدال در حال آماده سازی برای ورود به بورس می باشد.