به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کیا الکترود شرق با آپلود گزارشات خود در کدال ، مقدمات ورود به فرابورس را آغاز کرده است.