به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١۴٧ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۴٧ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.