به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، فروش ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت زر ماکارون حدود ۵٢١ میلیارد تومان می باشد که رشد چشمگیری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. فروش تیر ماه حدود ١۴٨ میلیارد تومان می باشد.