به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه نوین از پذیرش تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران خبر داد.مبلغ تعهد ۵٠٠ میلیارد تومان می باشد.