به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در ۴ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ١١٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ۴١ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.