به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان افزایش سرمایه ٣٢٠ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.