به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه آسیا در خصوص سهام فروش رفته از ١ تیر تا ١٩ مرداد و سود حاصل از شفاف سازی نمود.