​مدیر مالی و اقتصادی هلدینگ پگاه گفت: به دنبال عرضه سهام شرکت های غیر بورسی در فرابورس تا پایان سال هستیم. پگاه کرمان، پگاه لرستان، پگاه همدان، پگاه زنجان، پگاه تهران و صنایع بسته بندی پگاه از جمله این شرکت ها هستند.