به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمدفروش شرکت گلوکوزان در ١٠ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ۵٠٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ٧٩ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.