به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمدفروش شرکت نوش مازندران در ۴ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ١ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.