به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهنوش ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٣۶٧ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ١٢٣ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.