به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان سفید نی ریز در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٢٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٧ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.