به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامداران خود را برای شرکت در مجمع در روز ٢٩ مرداد ١٣٩٩ ساعت ١٠ صبح فراخواند.