به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اعلام کرد، اوراق مرابحه عام دولت در نماد های ،اراد ۴٢،اراد۴٣،اراد۴۴،اراد ۴۵ ،در بازار های نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی می شود. زمان پذیره نویسی ٢١ مرداد می باشد.