تزریق پول خرد نو به بازار به حدود ١٢٠ هزار میلیارد تومان رسید حقیقی ها به طور میانگین در هر روز از مرداد ماه بیش از ٢،٣٠٠ میلیارد تومان سرمایه جدید وارد بازار کردند هجوم نقدینگی به بازار سرمایه ادامه دارد