به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سیمان بجنورد در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٩۵ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ٣١ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.