به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان بهبهان در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٨١ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٢۵ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.