به گزارش بورس٢۴،بانک صنعت و معدن بلوک ۵١ درصدی سهام آتیه دماوند را با قیمت پایه هر سهم ٣٣١٠ تومان آگهی کرد بدین ترتیب،این بلوک در تاریخ دوم شهریور ماه به صورت ٣٠ درصد نقد و مابقی اقساطی واگذار می شود