به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دشت مرغاب به سوالات مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی پاسخ داد و اهم مطالب مطرح شده را منتشر نمود.