بازار سرمایه ایران همچنان کانون جذب نقدینگی است. مرور کارنامه ارزش معاملات بازار سهام از ١١٧٩٧۵ میلیارد تومان معامله در هفته دوم مردادماه در بازارهای بورس و فرابورس حکایت دارد. بدین ترتیب ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در سال ٩٩ از ١٣١٨۶٣٩ میلیارد تومان عبور کرده است.

بورس۲۴ : بازار سرمایه ایران همچنان کانون جذب نقدینگی است.

مرور کارنامه ارزش معاملات بازار سهام از 117975 میلیارد تومان معامله در هفته دوم مردادماه در بازارهای بورس و فرابورس حکایت دارد.

بدین ترتیب ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در سال 99 از 1318639 میلیارد تومان عبور کرده است.

ارزش معاملات سال 1399

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

9909 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

7778 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

23103 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

17146 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

43548 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

34154 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

45701 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

35068 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

58993 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

45671 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

68408 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

53861 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

85796 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

64426 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

93923 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

81181 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

73496 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

59902 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

39407 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

31917 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

53291 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

38681 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

75653 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

63380 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

74257 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

59174 میلیارد تومان

هفته اول تیر

96210 میلیارد تومان

هفته اول تیر

79585 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

97779 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

84571 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

125165 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

108734 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

138425 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

114780 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

129676 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

109725 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

127577 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

111169 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

135208 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

117975 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

1595528 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

1318639 میلیارد تومان