بیش از ۶ درصد بازدهی میانگین ۴٠ تا ۶٠ درصد سود برای سهم ها و صنایع خاص