تزریق نقدینگی حقیقی ها در سال ٩٩ از ١١٧ هزار میلیارد تومان فراتر رفت حقیقی ها در نیمه اول مرداد ماه بالغ بر ٢۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نو وارد بازار کردند ورود مجدد شاخص کل به کانال ٢ میلیون واحدی