به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر خلاصه ای از تصمیمات اخذ شده در مجامع خود را منتشر کردند.