به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران ترانسفو اعلام داشت، در صورت های مالی ١٣٩٨ در خصوص تضمین تسهیلات ارزی ۵/٣ میلیون یورویی شـرکت صانیر توسط شرکت ایران ترانسفو در سال١٣٨٩به اسـتحضار می رساند، نظر به عدم ایفای تعهد از سوی شرکت صانیر، برگ لازم الاجرا از طرف بانک سرمایه، همزمان به شرکت صانیر و این شرکت به عنوان ضامن ابلاغ گردیده است که به محض ابلاغ در تاریـخ١١ مرداد ماه ١٣٩٩ مکاتبه ای با شـرکت مذکور وشـرکت توانیر انجام و جلسه ای نیز منفردًا و مشترکًا به همراه مدیران شـرکت صانیر با مدیرعامل و سایر مدیران بانک سرمایه تشـکیل گردید و پس از بحث و بررسـی در این خصوص و پیشـنهاد شرکت صانیر مبنی بر تهاتر بدهی مذکور با مطالبات ارزی آن شرکت ازشرکت توانیر در حال پیگیری می باشد،لازم به ذکر است شرکت ایران ترانسفو در قبال تضمین انجام شده چکی از شرکت صانیر به مبلغ ٨/١ میلیون یورو در اختیار دارد.